IMG-4448

Добре дошли в www.dekodoors-bg.com.

Преди да използвате уебсайта, прочетете настоящите Общи условия, съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Информация относно платформата

Уебсайтът е собственост на „Деко Доорс“ ЕООД.

 • Приемането и съгласието на настоящите условия е задължително за използването на уебсайта, а ако не сте съгласни с настоящите условия, моля не използвайте сайта. Тези условия са част от споразумението между Потребителите на сайта и Собственика му-„Деко Доорс“ ЕООД. Уреждат се условия за използване на информацията и услугите, предоставена в сайта от Собственика на Потребителя.
 • Общите условия влизат в сила от момнета на първото посещение на уебсайта и важат за всяко полседащо влизане.
 • Потребителят се съгласява, с използването на уебсайта, че е дееспособен, правоспособен и има пълномощията да бъде обвързан с настоящите условия. Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия на уебсайта, съгласява се, че с всяко свое действие или бездействие след зареждането на уебсайта през браузъра, представлява изрично волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, което представлява доброволно и съзнателно съгласие с настоящите Общи условия. Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите и заявява, че има навършени 18 години. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта.
Данни на Собственика
 • Фирма Деко Доорс ЕООД на латиница "Deko Doors LTD." с ЕИК/ПИК с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД".
 • ЕИК/ПИК: 206596242
 • МОЛ: Десислава Илиева
 • Седалище: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, Иван Божилов, бл. 13, вх. А
 • Телефон за връзка: 0884400407
 • Имейл За връзка: dekodoors21@gmail.com
Дефиниции
 • По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
  „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКЪТ“, „ТЪРГОВЕЦЪТ“, „ДОСТАВЧИКЪТ“е „Деко Доорс“ ЕООД;
  „САЙТЪТ“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“е уебсайта www.dekodoors-bg.com.
  „ПОТРЕБИТЕЛ“, „КЛИЕНТ“ е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, посещаващо и/или ползващо, по какъвто и да е начин уебсайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазва всички авторски права и съответните означения;
  „КЛИЕНТ“е всяко лице, което е влязло в договорни отношения с Доставчика, във връзка с използването на услугите, предоставяни на или от windoor-design.bg
  „УСЛУГИ“на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, предлагани в уебсайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това.
  „ЗАЯВКА“е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за заявка за закупуване на услуга от каталога на уебсайта на Доставчика.
Обработка на лични данни
 • С ОРЗД ( Общия регламент за защита на личните данни) се определят подробни изисквания към дружествата и организациите относно събирането, съхраняването и управлението на лични данни, приложими за европейските организации, които обработват лични данни на физически лица в ЕС, както и за организации извън ЕС, чиято дейност е насочена към лица, живеещи в Съюза. Урежда обществените отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, доколкото същите не са уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679".
 • Идентифициране на Клиента/Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за изготвяне на договор/заявка/поръчка, се извършва чрез съхранените данни, предоставени от Клиента/Потребителя.
Цени и плащане
 • Всички посочени на уебсайта крайни цени са в български лева и са с включен данък добавена стойност. Цените не включват доставка до адрес и опаковане. Търговецът има право да променя цените на услугите/продуктите, които са представени в уебсайта, по свое желание, по всяко време. Не е длъжен да уведомява предварително Потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите/услугите в сайта Търговецът има правото да откаже изпълнението на заявката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на извършване на заявката за услуга, независимо от разликата и с актуализираната цена. Продуктите, които се намират в тази уебстраница не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
Доставка
 • Доставката се извършва от нас при изцяло заплатена стока (на 100%). Доставката до външната входна врата на кооперация/вход на блок/къща. При доставката се извършва преглед от Клиента или трето/упълномощено лице (т.е. всяко лице, различно от титуляра на сделка, което приема стоката) за повреди или друг тип щети върху стоката, ако не бъдат установени такива се разписва протокол за доставката, след което Доствчикът/Търговецът не носи отговорност за настъпили повреди. При доставка от куриер или собствен превоз от срана на Клиента, „Деко Доорс“ ЕООД не носи отговорност за повреди върху стоката, нито за гаранционното обслужване. В случай на отказ от доставката, който е неоснователен (с изключение на несъответстващи артикули), Клиентът е длъжен да заплати съответните разходи по доставката. При преглед на доставената стока, когато са установени несъответствия със заявената таква, Клинтът трябва да изиска замяна до 24 часа от получаването на стоката. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Ако клиентът не бъде намерен, т.е. не бъде установена връзка на посочения телефон, Търговецът се освобождава от задълженията си в посочените срокове от договора за доставката на закупената стока.
Гаранция
 • Гаранцията се включва в гаранционен документ, когато е осигурен такъв от производителя. Включва срок на гаранцията. Гаранция на закупените стоки НЕ важи при механични удари и повреди. При установяване на липсва на повреда, Клиентът е длъжен да заплати разходите на Търговеца.
Права и задължения на Клиента/Потребителя
 • Клиентът има право да поръчва обявените стоки от уебсайта, а при платена поръчка-да следи състоянието й.
 • Когато търговецът сключва сделка с потребител, той трябва да му предостави определена информация. Това е основната информация за фирмата, с която потребителя сключва договор-име на фирма, ЕИК, адрес и телефон за връзка (предоставена по-горе). Достатъчно Клиентът да има достъп до тази информация, Търговецът не е длъжен да я упоменава.
Клиентът има право на информация за стоките или услугите

Търговецът разяснява основни характеристики на стоките на Потребителя. Информацията трябва да предостави, доколкото тя не е очевидна за потребителите. Уточнява срок на договора, ако има такъв.
Информацията се предоставя писмено или по начин, който позволява лесното и възприемане от потребителя.
Предоставя му се информация за цената.

Право на рекламация
 • Потребителят има право да направи рекламация, когато закупува стоки от Търговеца по какъвто и да е начин, ако те не съответстват на това, за което са се уговорили или на това което е било описано. Рекламация може да се направи за всяко отклонение от уговореното.За да се упражни правото на рекламация, Потребителя трябва да пази касовия бон за покупката или друг еквивалентен документ като фактура например. Когато са налице условията за рекламация, потребителят може да предяви такива. Предявяване означава да поиска от търговеца да приведе закупеното във вид, който отговаря на уговореното. В тази ситуация обаче избора за това как ще се удовлетвори рекламацията всъщност принадлежи на търговеца- да замени стоката или да ремонтира същата;

 • Рекламацията може да бъде предявена по избор на потребителя в магазина, в който стоката е закупена, всеки друг магазин на търговеца, адреса на управление на търговеца или друго, посочено от него място.

 • Рекламации се правят през цялото работно време.

 • Срокът за удовлетворяване на рекламацията е 30 дни.

 • Правото на отказ от договор от разстояние-по телефон, чрез имейл или чрез специално изградена за целта платформа в интернет. Съобразно закона за защита на потребителите:чл. 50-Потребителят има право да се откаже от сключен договор от разстояние, без да дължи обезщетение или неустойка и без да има каквато и причина за това. Да се откаже от договора означава Търговецът да му върне заплатената сума. Когато е скючен договор, потребителят може да се откаже от него в срок от 14 дни, считано от датата на сключването му, освен ако доставката на услугата вече не е започнало или приключило. Потребителят трябва да е запознат, когато услугата ще започне да се изпълнява преди изтичането на тези 14 дни, а в този случай, ще загуби правото си на отказ. Пphp artisan lunar:installри покупка на стоки от разстояние потребител може да се откаже от договора в срок от 14 дни, считано от момента на получаването на стоката. С изключения: Не е възможен отказ от стоки, които са изработени по поръчка (специално) за потребител.

 • При отказ потребителят трябва да използва формуляр за отказ (по утвърден образец) или по някакъв друг начин да заяви изрично, недвусмислено това пред търговеца. При отказ на потребител от договор, търговеца трябва върне получената сума в срок от 14 дни чрез същото средство, което е използвано за плащането, освен ако потребителя не се съгласи на друго такова. Потребителят е длъжен да върне получените стоки, както и да поеме разноските по това връщане. Връщането на заплатената цена може да бъде забавено до момента на получаването на върнатата стока. Контролът върху Търговците от Комисия за защита на потребителите.

Задължения на потребителите установени от законодателството на Република България и настоящите Общи разпоредби.

Потребителят/Клиентът е длъжен да:
 • спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „Деко Доорс“ ЕООД услуги.
 • да предоставя правилна информация, необходима за извършване на договора/заявката
 • да заплати стоките и доставката-всички уговорени разходи на Търговеца. За да бъде доставката приета за безплатна трябва да е изрично упоменато в писмения договор
 • да не подава фиктивни заявка
 • да не използва, предоставя, съдейства, разпространява файлове, програмни файлове или друг електронен ресурс, съдържащ вируси, методи за непозволен и/или неоторизиран отдалечен достъп, методи или материали за затрудняване/нарушаване на нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или съоръжения, както и достъп до чужди данни, ресурси.
 • при открито нарушение, свързано със стоките и услугите, е длъжен на уведоми незабавно Търговеца
Права и задължения на Търговеца:
 • Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 • Търговецът има право да запазва данни на Потрябителя/Клиента по изпълнение на договора, съобразявайки се със Закона за защита на личните данни.
 • Търговецът има право да променя цените на услугите/продуктите, които са представени в уебсайта, по свое желание, по всяко време. Не е длъжен да уведомява предварително Потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите/услугите в сайта Търговецът има правото да откаже изпълнението на заявката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на извършване на заявката за услуга, независимо от разликата и с актуализираната цена.
 • има право по всяко време, без да уведомява Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.
 • Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие променяне прекратяване, спиране на стоките и/или услугите, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта www.dekodoors-bg.com.
 • Търговецът има право да не предприеме действие по рекламация, когато Потребителят/Клиентът не предоставя договор, протокол, фактура с касовия бон, които установяват покупката, съответно и претенциите по основание и размер. Касов бон не се изисква в случай, че плащането е извършено по банков път.
 • Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита/cookies, целящи идентифициране, възстановяване на информация на Потребителя и проследяване на дейсността му.
 • Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, предлагани в уебсайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това.
 • Търговецът има право да променя Общите условия по свое желание или в съответствие със законодателството, по всяко време, както промяна на характеристики на стоки и услуги.
 • Търговецът е длъжен да ме разпространва предоставената информация на Клиента за изпълнението на договора, като също така не я разпространява на трети лица като физически и юридически такива, както и на държавни органи. Използва я само с цел изпълнение на договора.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането се задължава да изпълни заявката/договора на потребителя/клиента в съответните срокове и по този начин да прехвърли собствеността на заявената стока
 • Търговецът е длъжен да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул, преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).